Omsorg, lek, lære

Omsorg, lek og læring må sees i sammenheng med hverandre. Barn lærer når de leker og leker når de lærer derfor er DASiN opptatt av at barn lærer i alle ulike situasjoner, og at de uformelle situasjonene er like viktig for barns utdanning og utvikling som de formelle,

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square